fbpx

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi těmito smluvními stranami kupní smlouvy

Na straně jedné jako prodávající 2 Marks s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 17, IČO 034 61 360, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C232089

 a na straně druhé jakýkoliv člověk nebo společnost jako kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.2 Předmětem kupní smlouvy je prodej  online kurzů nebo eBook(ů)  a ostatních služeb a produktů nabízených na stránce www.marekodrobina.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.marekodrobina.cz

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jakož i škody či jiné újmy jsou pouze odpovědností kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové stránce prodávajícího www.marekodrobina.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.marekodrobina.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího pro nákup na webové stránce https://www.marekodrobina.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky a na webové stránce https://www.marekodrobina.cz najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad/fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb:

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb malého rozsahu společnosti SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno,IČ: 29210372 .

3.4 Forma platby:

Platba je možná kartou (platební brána) či bankovním převodem.

3.5 Bonusy

Všechny bonusy, na které máte nárok, budou zaslány / zpřístupněny pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

3.6 Stornopoplatky

V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny nebo některé její části má prodávající právo na smluvní pokutu (stornopoplatek) ve výši  100% do té doby uhrazené části kupní ceny. Uplatnění smluvní pokuty prodávající sdělí kupujícímu zpravidla zároveň s odstoupením od smlouvy.

4. Záruka vrácení peněz

4.1 Na své produkty prodávající poskytuje záruku vrácení peněz.

4.2 Po objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 21 dnů od vystavení objednávky. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: jsem@marekodrobina.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. K odstoupení od smlouvy můžete použít níže přiložený dokument. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně záznamu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s kurzem. 

5. Sankce

5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

5.2 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Okamžikem odstoupení bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce, bylo-li předmětem koupě členství v členské sekci.

6. Odpovědnost

6.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, jakož je i povinen neumožnost přístup třetí osobě k těmto informacím. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. V případě zjištění porušení mlčenlivosti nebo umožnění přístupu třetí osobě do uživatelského účtu kupujícího z důvodů na jeho straně je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 100% dosud uhrazené kupní ceny za všechny produkty obsažené nebo zpřístupněné v uživatelském účtu kupujícího.

6.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7. Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.marekodrobina.cz/ochrana-osobnich-udaju/

8. Reklamace

8.1 Kupující má nárok reklamovat všechny produkty a služby do 1 měsíce od jejich zakoupení. 

8.2 V případě reklamace je kupující povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím emailu na adrese jsem@marekodrobina.cz. Do emailu prosím uveďte důvod reklamace a přiložte daňový doklad a uveďte číslo účtu, kam si přejete zaslat peníze zpět v případě uznané reklamace.

8.3 Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.marekodrobina.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.marekodrobina.cz/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek. V případě potřeby nás kontaktujte na mail jsem@marekodrobina.cz nebo telefon 607573181.

9.2 Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn bez dalšího předchozího upozornění převést práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy na jinou osobu majetkově nebo personálně spjatou s prodávajícím. Taková skutečnost bude oznámena na webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem